Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  xảo trá
  he's a cunning old fox
  hắn là một con cáo già xảo trá
  a cunning plot
  âm mưu xảo trá
  khéo léo, khéo tay
  a cunning device for cracking nuts
  một dụng cụ khéo léo để ghè vỡ quả hạnh
  (từ Mỹ) dễ thương, đáng yêu
  chú mèo dễ thương
  Danh từ
  sự xảo trá

  * Các từ tương tự:
  cunningly, cunningness