Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cunningly /'kʌniŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] xảo trá