Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    gian giảo
    shifty eyes
    đôi mắt gian giảo
    một người trong có vẻ gian giảo