Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (viết tắt của edited, edition, editor)
  do (ai) biên tập; lần xuất bản; biên tập viên
  (viết tắt của educated) được giáo dục, học
  Peter Jeffriesb 1932, ed Tonbridge Sch
  Peter Jeffries, sinh năm 1932, học ở trường Tonbridge

  * Các từ tương tự:
  edacious, edacity, Edam, Edanh từ, edaphalogy, edaphic, edaphogenic, edaphology, edaphon