Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Edam /'i:dæm/  /i'dəm/

  • Danh từ
    pho mát Edam (Hà Lan, màu vàng, có cùi đỏ)