Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest) (thường xấu)
    xảo trá, lắm mánh khóe