Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không ngay thẳng, ranh ma
  get rich by devious means
  làm giàu bằng thủ đoạn ranh ma
  quanh co, vòng vèo
  a devious path
  con đường quanh co

  * Các từ tương tự:
  deviously, deviousness