Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

calculating /'kælkjʊleitiŋ/  

 • Tính từ
  (thường xấu) có tính toán hơn thiệt; tinh khôn
  a calculating businessman
  một nhà kinh doanh tinh khôn

  * Các từ tương tự:
  calculating machine, calculatingly