Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

double-dealing /,dʌbl'di:liη/  

  • Danh từ
    sự nói một đằng làm một nẻo