Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dối trá, gian dối
  deceitful words
  lời nói gian dối

  * Các từ tương tự:
  deceitfully, deceitfulness