Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  ranh mãnh, láu cá; quỷ quyệt
  a sly fellow
  một thằng cha ranh mãnh
  a sly ruse
  một mưu mẹo quỷ quyệt
  tinh quái, nghịch ngợm
  play a sly trick on a friend
  chơi bạn một vố
  on the sly
  [một cách] bí mật, [một cách] kín đáo

  * Các từ tương tự:
  sly-grog, slyboots, slyly, slyness, slype