Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] lén lút;[một cách] dối trá