Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest) (khẩu ngữ, nghĩa xấu)
    lén lút; dối trá
    this sneaky girl was disliked by the rest of the class
    cả lớp không ưa thích cô gái dối trá ấy