Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

roguish /'rəʊgi∫/  

 • Tính từ
  tinh nghịch; láu cá
  he gave her a roguish look
  anh ta liếc nhìn cô một cách tinh nghịch

  * Các từ tương tự:
  roguishly, roguishness