Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

roguishness /'rəʊgi∫nis/  

  • Danh từ
    sự tinh nghịch; sự láu cá