Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

roguishly /'rəʊgi∫li/  

  • Phó từ
    [một cách] tinh nghịch, [một cách] láu cá