Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] ma quỷ; như ma quỷ; tinh quái
  a impish boy
  thằng bé tinh quái

  * Các từ tương tự:
  impishly, impishness