Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    ngầm, lén lút