Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (viết tắt của question)
  câu hỏi
  and A
  câu hỏi và câu trả lời
  câu hỏi 1-5 là bắt buộc (trong một kỳ thi…)

  * Các từ tương tự:
  q-boat, q-ship, Q, q, q.e.d (quod erat demonstradum), qadi, QB, qbbasic, QC, QE2