Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] ranh mãnh, [một cách] láu cá, [một cách] quỷ quyệt
    [một cách] tinh quái, [một cách] nghịch ngợm