Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    khôn ngoan thận trọng (nhất là trong kinh doanh)