Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

treacherous /'tret∫ərəs/  

 • Tính từ
  phản bội; phản trắc
  a treacherous plot to poison the king
  âm mưu phản trắc nhằm đầu độc quốc vương
  nguy hiểm ngầm
  treacherous currents
  những dòng nước nguy hiểm ngầm

  * Các từ tương tự:
  treacherously, treacherousness