Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

treacherously /'tret∫ərəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] phản bội;[một cách] phản trắc
    [một cách] nguy hiểm ngầm