Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  cho bóng mát; trong bóng râm
  a shady orchard
  một vườn cây cho bóng mát
  a shady corner of the garden
  một góc vườn râm mát
  (khẩu ngữ, nghĩa xấu) ám muội; mờ ám
  a shady business
  công việc kinh doanh mờ ám
  a shady looking person
  một người có vẻ bất hảo
  shady actions
  hành động ám muội