Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disreputable /dis'repjʊtəbl/  

 • Tính từ
  mang tiếng xấu, thành tích bất hảo
  thiếu đứng đắn, không nghiêm túc
  a disreputable manner
  một phong cách thiếu đứng đắn

  * Các từ tương tự:
  disreputableness