Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ignominious /ignə'miniəs/  

 • Tính từ
  ô nhục, nhục nhã
  an ignominious defeat
  một thất trận nhục nhã

  * Các từ tương tự:
  ignominiously, ignominiousness