Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    vô lễ

    * Các từ tương tự:
    disrespectableness