Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  -ier; -iest
  (khẩu ngữ) tồi tàn, xấu, khó chịu
  she lives in a grotty little room with nowhere to cook
  chị ta ở trong một phòng tồi tàn không có chỗ nấu ăn
  I felt pretty grotty
  tôi cảm thấy hơi khó chịu trong người