Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lộn xộn, rối tung, mất trật tự
    a disordered imagination
    trí tưởng tưởng lộn xộn