Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-r; -st)
  cực kỳ ghê tởm
  a vile smell
  mùi cực kỳ ghê tởm
  hèn hạ, đê hèn
  vile offence
  sự xúc phạm đê hèn
  cực kỳ xấu
  vile weather
  thời tiết cực kỳ xấu

  * Các từ tương tự:
  vilely, vileness