Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rất tàn ác
  heinous criminal
  tội phạm rất tàn ác

  * Các từ tương tự:
  heinously, heinousness