Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heinousness /'heinəsnis/  

  • Danh từ
    tính chất rất tàn ác