Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heinously /'heinəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] rất tàn ác