Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

iniquitous /i'nikwitəs/  

 • Tính từ
  bất công
  an iniquitous regime
  một chế độ bất công
  quá đáng (giá cả…)
  anh đã thấy cái giấy tính tiền ấy chưa? Thật là quá đáng

  * Các từ tương tự:
  iniquitously, iniquitousness