Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discreditable /dis'kreditəbl/  

  • Tính từ
    làm mang tai mang tiếng, làm mất thể diện; nhục nhã