Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    rách rưới, tả tơi