Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abject /'æbdʒekt/  

 • Tính từ
  khốn khổ
  in abject poverty
  nghèo xác nghèo xơ
  hèn hạ; đáng khinh
  an abject coward
  một người hèn nhát đáng khinh

  * Các từ tương tự:
  abjection, abjectly, abjectness