Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  (khẩu ngữ) cẩu thả; luộm thuộm
  a sloppy writer
  nhà văn cẩu thả
  sloppy typing
  bản đánh máy cẩu thả
  (khẩu ngữ) ủy mị; sướt mướt
  sloppy sentiment
  tình cảm ủy mị
  I hate sloppy romantic films
  tôi ghét những phim lãng mạn ủy mị
  (nghĩa xấu) sũng nước; lõng bõng
  a sloppy floor
  sàn sũng nước
  sloppy porridge
  cháo lõng bõng