Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ, Phó từ
    ướt sũng, sũng ướt
    your clothes are sopping [wet]
    quần áo của anh ướt sũng cả rồi