Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    sướt mướt (khi say rượu…), lè nhè

    * Các từ tương tự:
    maudlinism, maudlinness