Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  loãng, lõng bõng
  watery coffee
  cà phê loãng
  nhạt, bạc thếch (màu)
  đẫm nước, sũng nước
  watery eyes
  mắt đẵm lệ
  watery clouds
  mây sũng nước
  chuyển mưa, sắp có mưa
  watery sky
  trời chuyển mưa
  (văn học) chìm dưới nước
  the sailors came to a watery grave
  thủy thủ chìm nghỉm dưới nước, thủy thủ bị chết đuối