Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  ẩm, ẩm ướt, ẩm thấp
  a damp squib
  (khẩu ngữ)
  xoàng; không như mong đợi
  the party was a bit of a damp squib
  buổi liên hoan đã không như mong đợi
  Danh từ
  sự ẩm, sự ẩm ướt
  air the clothes to get the damp out
  phơi quần áo ra cho hết ẩm đi
  don't stay outside in the damp
  đừng có ở ngoài trời ẩm ướt
  (như fire damp)
  Động từ
  (cách viết khác dampen) làm ẩm, thấm ướt
  làm giảm
  vật liệu mềm làm giảm chấn động
  làm giảm nhuệ khí của ai
  damp something down
  rấm, ủ (lửa)
  chúng tôi rấm lửa trước khi đi ngủ

  * Các từ tương tự:
  damp-proof, damp-proof course, damped, Damped cycle, damped oscillation, damped wave, dampen, dampener, damper