Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ẩm, ẩm ướt
  moist eyes
  mắt ướt
  tưới đều đặn cho cây để giữ cho đất ẩm

  * Các từ tương tự:
  moisten, moistness, moisture, moisture-free, moistureless, moisturize, moisturize, moisturise, moisturizer, moisturiser, moisty