Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm ẩm, làm ướt, dấp nước
    cô ta liếm ướt môi