Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moistness /'mɔistnis/  

  • Danh từ
    tình trạng ẩm ướt, tình trạng ướt lấp nhấp