Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est)
  ướt át lạnh lẽo
  a dank cave
  một cái hang ướt át lạnh lẽo

  * Các từ tương tự:
  dankly, dankness