Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hi ẩm; hi ướt