Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    như hơi
    đầy hơi nước, ẩm thấp
    bốc hơi