Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khiêu dâm
  an erotic painting
  bức vẽ khiêu dâm

  * Các từ tương tự:
  erotica, erotically, eroticism, eroticist, eroticize