Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concupiscent /kən'kju:pisənt/  

  • Tính từ
    ưa nhục dục, dâm dục